ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง ลงวัน...