ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านมะขามเรียง ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประก...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านเกาะจาก ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลปากพนัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดประกอบอาหารจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดจ...

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผ...

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดร...

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 รายการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื...

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง...