ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องยกเลิกประกาศ

–  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้...