ความผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดมุ่งหมายที่รุ่งเรือง 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง ร่วมเลี้ยงส่งแพทย์ลาศึกษาต่อและเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย พร้อมทั้งรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ห้องอเนกประสงค์

There are no images in this gallery.