ดาวน์โหลดเอกสาร

 ลำดับ
เรื่อง Download
   – พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ อ.ปากพนัง   หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ (One District One Project : ODOP) อำเภอปากพนัง
แพทย์แผนไทย
1    – คู่มือมาตรฐานการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2    – ใบส่งตัวผู้ป่วยรับการรักษาต่อแพทย์แผนไทย อ.ปากพนัง
3    – แผ่นพับความรู้แพทย์แผนไทย     –  7-ท่ากายบริหาร
   – แผ่นพับความรู้แพทย์แผนไทย     –  แผ่นพับอาหารเพื่อสุขภาพ
   – แผ่นพับความรู้แพทย์แผนไทย     –  ยาไทย
4    – Application-สมุนไพรเฟิร์ส
5    – แบบฟอร์มรายชื่อผู้ดาวโหลดและใช้-Application-สมุนไพรเฟิร์ส
LAB
1    – คู่มือการส่งตรวจ LAB ของ รพ.สต.
3    – ทะเบียนรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3    – แผนการสอบเทียบเครื่องมือ รพ.สต.
4    – ประเมิน Hct alb.sug DTX เจาะเลือด หน่วยงาน
5    – F-LAB-009 บันทึกการบำรุงรักษาและปรับเทียบนาฬิกาจับเวลา
6    – F-LAB-010 บันทึกการบำรุงรักษาและปรับเทียบเครื่อง Centrifuge
7    – F-LAB-015 แบบบันทึกปฏิบัติงานการแก้ไขการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ IQC
8    – FM-LAB-024 ประวัติบุคลากร
9    – FM-LAB-026 บันทึกตรวจสอบ EQC
10    – FM-LAB-052 แบบฟอร์มบันทึกการขอให้คำปรึกษา
11    – FM-LAB-053 ประวัติเครื่องมือ การซ่อมบำรุง
แนวทางปฏิบัติ
1    – แนวทางปฏิบัติการจัดระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ
2    – แนวทางการคัดกรอง / ส่งเสริมและช่วยเหลือพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี
3    – แนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองและรักษาภาวะซีดในเด็ก
4    – แนวทางการรักษาและดูแลเด็กจากมารดาติดเชื้อ HIV
5    – การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เครือข่าย รพ.ปากพนัง
6    – การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care : PC)
page |2 | 3 |