ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง
เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
<<ดังรายละเอียดต่อไปนี้>>