เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>