เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตามประกาศโรงพยาบาลปากพนัง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปากพนัง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
โรงพยาบาลปากพนังจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  <<ดังรายละเอียดต่อไปนี้>>