–  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง
–  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจาก
–  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน