ดาวน์โหลดเอกสาร

page :  | แพทย์แผนไทย | LAB|ระบบส่งต่อ|ระบบยา|IC|

IC  :

 

 

 ลำดับ
เรื่อง Download
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออำเภอปากพนัง
 2   คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายปากพนัง
 3   หนังสือแสดงความยินยอม
 4   สื่อเผยแพร่