ดาวน์โหลดเอกสาร

page :  | แพทย์แผนไทย | LAB|ระบบส่งต่อ|ระบบยา|IC|

ระบบยา  :

 ลำดับ
เรื่อง Download
ระบบยา
1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพแต่ละทีม
2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง
3  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง
 4  แผนและการบันทึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ อ.ปากพนัง
 5  บัญชียา – เวชภัณฑ์ เครือข่ายสุขภาพ อ.ปากพนัง
 6  คู่มือระบบยา อ.ปากพนัง
 7  คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะ
 8  เอกสารเพิ่มเติม