ดาวน์โหลดเอกสาร

page :  | แพทย์แผนไทย | LAB|ระบบส่งต่อ|ระบบยา|IC|

LAB  :

 ลำดับ
เรื่อง Download
Lab
 1   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาวิชาการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับหน่วย บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
 2   ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงาน รพ.สต.
 3   บุคคลากร
     – FM-PKN-01.1ประวัติบุคลากร
     – FM-PKN-01.2แบบบันทึกการให้ ขอคำปรึกษา
     – FM-PKN-01.3 ทะเบียนส่งต่อ
4   วัสดุน้ำยา และเครื่องมือการทดสอบ
     – FM-PKN-02.1 ทะเบียนเครื่องมือ รพ.สต.
     – FM-PKN-02.2แผนการสอบเทียบเครื่องมือ รพสต
     – FM-PKN-02.3ประวัติเครื่องมือ การซ่อมบำรุง
     – FM-PKN-02.4สอบเทียบนาฬิกา
     – FM-PKN-02.5แบบบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องมือ รพ
5   ขั้นตอนการทดสอบ
     – คุ่มือการตรวจทางห้องปฏฺิบัติการ สำหรับ รพ.สต.
     – FM-PKN-05.1 Work sheet รวม
     – FM-PKN-05.2 Work Sheet DTX
     – เอกสารกำกับน้ำยา
           – alb sug ยี่ห้อ Cybow
           – alb sug ยี่ห้อ URS Series
           – DTX ยี่ห้อ Accu check
           – DTX ยี่ห้อ Contour plus
           – UPT ยี่ห้อ Abon
6   การประกันคุณภาพ
     – FM-PKN-06.1 ตารางบันทึกการควบคุมคุณภาพภายใน IQC การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว
     – FM-PKN-06.2 บันทึกตรวจสอบ EQC
     – FM-PKN-06.3บันทึกปฏิบัติการแก้ไขการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ