ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปากพนัง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดการปฏิบัติงานจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน