ดาวน์โหลดเอกสาร

page | แพทย์แผนไทย | LAB|ระบบส่งต่อ|ระบบยา|IC|
 ลำดับ
เรื่อง Download
   – พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ อ.ปากพนัง   หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ (One District One Project : ODOP) อำเภอปากพนัง
แพทย์แผนไทย
1    – คู่มือมาตรฐานการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2    – ใบส่งตัวผู้ป่วยรับการรักษาต่อแพทย์แผนไทย อ.ปากพนัง
3    – แผ่นพับความรู้แพทย์แผนไทย     –  7-ท่ากายบริหาร
   – แผ่นพับความรู้แพทย์แผนไทย     –  แผ่นพับอาหารเพื่อสุขภาพ
   – แผ่นพับความรู้แพทย์แผนไทย     –  ยาไทย
4    – Application-สมุนไพรเฟิร์ส
5    – แบบฟอร์มรายชื่อผู้ดาวโหลดและใช้-Application-สมุนไพรเฟิร์ส