สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Download
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายา 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
    –  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Download
– บัญชียา ประจำปี 2561
– แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา  ประจำปี 2561
– น้ำยาและวัสดุห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
– บัญชียา ประจำปี 2562
– แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา  ประจำปี 2562