เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Download
–  แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2561
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
–  แผนการใช้/แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  ประจำปี 2562
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประจำปี 2562
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
– แผนการใช้/แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562
– แผนการใช้/แผนจัดซื้อเครื่องผ้า  ประจำปีงบประมาณ 2562
– แผนการใช้/แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
– สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการในรอบเดือน ตุลาคม 2561
– สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
– สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการในรอบเดือน ธันวาคม 2561
– สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการในรอบเดือน มกราคม 2562
– สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562