• โรงพยาบาลปากพนังเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อ ปี พ.ศ.2471 เดิมเป็นอาคารไม้หลังคามุงจาก ใช้ชื่อว่า “สุขศาลา” ต่อมาชาวปากพนัง ได้ร่วมกันบริจาคสมทบงบประมาณจัดสร้างอาคารไม้ เป็นเรือนคนไข้ และเรือนเจ้าหน้าที่ และเปลี่ยนจาก “สุขศาลา” เป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 โดยมีแพทย์ประจำสถานีอนามัย ดังต่อไปนี้
    –    นายแพทย์ขุนนรา เวชกรรม
    –    นายแพทย์ขุนอาจอนามัย
    –    นายแพทย์มาลา ศรีตะจิตร
    –    นายแพทย์ทองอยู่ ชุนหศิริ

ต่อมาได้ขยายจากสถานีอนามัยชั้น 1 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มี นายแพทย์อรุณ เชาวนะกิจ แพทย์หญิงประทีป ศรีสุวรรณกาฬ เป็นผู้อำนวยการตามลำดับ ในปี พ.ศ.2524 ชาวอำเภอปากพนังเห็นว่าโรงพยาบาลเดิมคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรับบริการของผู้ป่วยจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1,300,000.-บาท สมทบงบประมาณ 7,990,000 บาท ขยายโรงพยาบาลเป็นโงพยาบาลขนาด 30 เตียง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2526 และทำพีธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2526 เป็นต้นมา โดยมีผู้อำนวยการตามลำดับดังต่อไปนี้
–    แพทย์หญิงประทีป ศรีสุวรรณกาฬ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง จนถึง พ.ศ. 2528
–    นายแพทย์เจริญ วงศ์วรเชษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ. 2528 – 2553
–    นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วชิรานันตวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ. 2553 – 2556
–    นายแพทย์ไพศาล แก้วนพรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ. 2556 – 2560
–    นายแพทย์ธรรมสถิตย์  พิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ. 2561

  • ปัจจุบัน นายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง