Page :  แพทย์แผนไทย | Lab | ระบบยา | ระบบส่งต่อ | IC  |  CPG รพ.สต.  |

IC  :

ลำดับ เรื่อง Download
   การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 1    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออำเภอปากพนัง  
 2    คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายปากพนัง  
 3    หนังสือแสดงความยินยอม  
 4    สื่อเผยแพร่