ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  –   เอกสารแนบ