Page :  แพทย์แผนไทย | Lab | ระบบยา | ระบบส่งต่อ | IC  |  CPG รพ.สต.  |

 

ลำดับ เรื่อง Download
 –  Profile เครือข่ายสุขภาพปากพนัง  
 –  คำสั่ง คปสอ. อำเภอปากพนัง  
 –  พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ  อ.ปากพนัง  หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ  
 งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
 – เกณฑ์มาตรฐานในการดูแลคนพิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูในชุมชน  
 –  เฝ้าระวัง  ยา  Lab  จิตเวช  
 –  การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่าย รพ.ปากพนัง  
 –  แบบประเมินการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 –  แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล Barthel Activities of Daily Living : ADL  
 –  ระบบการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสำหรับทีม  MCATT  ระดับอำเภอ  
 –  Flow Chart คลินิกให้คำปรึกษาโรงพยาบาลปากพนัง  
 –  ขั้นตอนการรับบริการ โครงการท้องไม่พร้อม REFER SAFE ABOTION  (RSA)