ระเบียบปฏิบัติ  PCT

ลำดับ เรื่อง Download
 P-PCT-001  แนวทางการายงานแพทย์
 P-PCT-002  แนวทางการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
 P-PCT-003  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย
 P-PCT-004  แนวทางการปรึกษาแพทย์
 P-PCT-005  อัตรากำลังสำรอง/เครื่องมือสำรองกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
 P-PCT-006  การวางแผนจำหน่าย
 P-PCT-007  การเก็บเสมหะส่งตรวจ
 P-PCT-008  การส่งตัวอย่างตรวจ out lab
 P-PCT-009  แนวทางการขออนุญาติลากลับบ้าน
 P-PCT-0010  แนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อนและระหว่างนำส่ง
 P-PCT-0011  แนวทางมาตรฐานการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยใน