ลำดับเรื่องDownload
 ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 –  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 –  นโยบายความปลอดภัยด้านยา เครื่อข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง 
 –  บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง ปี 2561
 –  แผนการจัดซื้อยา ปี 2561
 –  บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง ปี 2562
 –  แผนการจัดซื้อยา ปี 2562

 

 

 

ลำดับเรื่องDownload
 สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา 
 –  ประจำเดือน มีนาคม 2561
 –  ประจำเดือน เมษายน 2561
 –  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 –  ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 –  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 –  ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 –  ประจำเดือน กันยายน 2561
 –  ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 –  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 –  ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 –  ประจำเดือน มกราคม 2562
 –  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 –  ประจำเดือน มีนาคม 2562
 –  ประจำเดือน เมษายน 2562
 –  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 –  ประจำเดือน มิถุนายน 2562