ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding)
–  เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding)
–  ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง  เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
– เครื่องซีลซองอัตโนมัติ
–  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและชุดค่าอิ่มตัวออกซิเจน (NIBP)
–  เครื่องส่ายผสมสาร
–  เครื่องอุ่นเชื้ออัตโนมัติ