::  นายสมเกียรติ  วรยุทธการ
    ::  นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง
    ::  โทร  075-517990-2  ต่อ  101