โรงพยาบาลปากพนัง        Pakphanang Hospital

 


1. pakpanang hospital profil2014
2 - 3 . การประเมินตนเองปากพนัง(sar+tracer)
4. ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนตามเกณฑ์สปสช
5. 121130_ISQua Standards Addendum Checklist
6. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
- pct profile
- การทบทวน 12 กิจกรรม ทีม PCT โรงพยาบาลปากพนัง
   
 
+