รายการสำรวจครุภัณฑ์
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน โรงพยาบาลปากพนัง
ทุกปีงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์ ทุกประเภท

วันที่
ได้รับ
เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ หมายเลข
และ
ทะเบียน
ราคา วิธีการได้มา เลขที่เอกสาร ใช้ประจำที่ หลักฐาน
การจ่าย
รายการซ่อม - เปลี่ยนแปลง หมายเหตุ
ย้าย ซ่อม จำหน่าย เลขที่เอกสาร
จำนวนครั้ง ราคา
รวมจำนวนเงิน 0

คณะกรรมการตรวจสอบ ...............................................ประธานกรรมการ ...............................................กรรมการ ...............................................กรรมการ