โรงพยาบาลปากพนัง        Pakphanang Hospital

 แผนการใช้ / แผนการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลปากพนัง

1. แผนการใช้วัสดุสำนักงาน / แผนจัดซื้อ โรงพยาบาลปากพนัง ปีงบประมาณ 2560
2. แผนการใช้หมึกคอมพิวเตอร์ / แผนจัดซื้อ ของโรงพยาบาลปากพนัง ปีงบประมาณ 2560
3. บัญชียารพ.ปากพนัง2560
4. แผนจัดซื้อ 2560 น้ำยาห้องปฏิบัติการ
5. แผนจัดซื้อยา 2560
6. บัญชีทะเบียนบริษัทคู่ค้าโรงพยาบาลปากพนัง 2560
7. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาวัสดุทันตกรรม
8. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์