โรงพยาบาลปากพนัง        Pakphanang Hospital

 วัน
เวลา 80.00 น - 12.00 น.
     
เวลา 13.00 น - 16.00 น.
จันทร์
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกเบาหวาน
- คลินิกอายุรกรรม
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- คลินิกอายุรกรรม
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
อังคาร
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
  
  
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกโรคหอบหืด
- คลินิกโรคหัวใจ
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
  
พุธ
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกเบาหวาน
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
พฤหัสบดี
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกเบาหวาน
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
ศุกร์
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกเบาหวาน
- คลินิกอายุรกรรม
- ทันตกรรม
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด
- คลินิกตรวจโรคทั่วไป
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- แพทย์แผนไทย
- กายภาพบำบัด