โรงพยาบาลปากพนัง        Pakphanang Hospital

 


ห้อง/ฝ่าย/งาน
เบอร์
            
ห้อง/ฝ่าย/งาน
เบอร์
ประชาสัมพันธ์ 101              ห้องเอ็กเรย์ 140
ประชาสัมพันธ์ 102              งานชันสูตร (หัวหน้างาน) 124
ห้องตรวจโรค1 107              งานชันสูตร (ด้านหน้า OPD) 140
ห้องตรวจโรค 2 108              งานชันสูตร (ด้านหลังตึกเก่า) 134
ห้องตรวจโรค 3 109              ฝ่ายบริหาร 128
ห้องตรวจโรค 4 108              การเงิน (บริหาร) 164
ห้องตรวจโรค 5 111              ห้องเก็บเงิน 117
ห้องตรวจโรค 6 112              ห้องพัสดุ 165
หน.ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล 143              งานซ่อมบำรุง 125
ซักประวัติ 1 119              ป้อมยาม (หน้า รพ.) 198
ซักประวัติ 2 120              งานยานพาหนะ 161
โอพีดี (โต๊ะหมายเลข 4) 106              หน.เภสัชกรรม 113
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) 103              จนท.เภสัชกรรม (ห้องยาผู้ป่วยนอก) 114
คลินิกโรคเรื้อรัง 1 115              จนท.เภสัชกรรม (ห้องยาผู้ป่วยใน) 159
คลินิกโรคเรื้อรัง 2 116              คลังยา 139
ศูนย์เปล 118              ห้องแพทย์แผนไทย 200
ตึกผู้ป่วยหญิง 160              หน.งานบัตรประกันสุขภาพ 183
ตึกผู้ป่วยชาย 158              งานบัตรประกันสุขภาพ 105
ตึกผู้ป่วยเด็ก 157              ห้องบัตร 104
ตึกผู้ป่วยชั้น 4 156              งานสารสนเทศ 130
ห้องคลอด 147              งานคอมพิวเตอร์ 162
งานอนามัยแม่และเด็ก 144              คลินิกฟ้าใส 131
คลินิก ARV 135              ห้องผ่าตัด 145
งานทันตกรรม 155              งานสุขภาพจิต 151
งานจ่ายกลาง 137              งานซักฟอก 146