ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดและสารน้ำในร่างกาย จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง   ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคม...

ปรับปรุงร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding

  ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ปรับปรุงร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด...