::  นายสมเกียรติ  วรยุทธการ
::  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง
::  โทร  075-517990-2  ต่อ  101