MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ข้อ 1.5.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ข้อ 1.5.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ข้อ 1.5.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 1.5.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ข้อ 1.5.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2540
ข้อ 1.5.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 1.5.7 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ปี 2542