งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องLink
P-ICC 001การใช้เครื่องป้องกันร่างกาย Link
P-ICC 003การล้างมือ Link
P-ICC 010การคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล Link
P-ICC 012การปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน Link
P-ICC 014การจัดการขยะโรงพยาบาลปากพนัง Link
P-ICC 015การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ Link
P-ICC 017การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา Link