.
 
โรงพยาบาลปากพนัง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่เริ่มเปิดดำเนินการ  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๗๑ เดิมเป็นอาคารไม้หลังคามุงจากใช้ชื่อว่า “สุขศาลา”  ต่อมาชาวปากพนังได้ร่วมกันบริจาคเงินสบทบงบประมาณจัดสร้างอาคารไม้เป็นเรือนคนไข้และเรือนเจ้าหน้าที่และเปลี่ยนชื่อจาก “สุขศาลา” เป็นสถานีอนามัยชั้น ๑  มีแพทย์ประจำสถานีอนามัยชั้น ๑ คนแรก คือ นายแพทย์ขุนนรา  เวชกรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วย  ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน  จำนวน ๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่มีงบประมาณถมดิน   ชาวอำเภอปากพนัง  จึงร่วมใจกันบริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงินถมดินก่อสร้างโรงพยาบาลปากพนัง สร้างเสร็จเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือเมื่อประมาณ ๒๗ ปี  ที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นายวิทยา  แก้วภราดัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอำเภอปากพนัง  ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และให้การสนับสนุนการของงบประมาณของโรงพยาบาลปากพนัง ในช่วงที่ นายแพทย์เจริญ วงศ์วรเชษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลปากพนังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ขนาด ๕ ชั้น เป็นเงิน 70,000,000 บาท(เจ็ดสิบล้านบาท) แต่จากการประมูลงานก่อสร้างผลปรากฏว่าต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน  ๘๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ส่วนอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ขนาด ๔ ชั้น  ๑๒๐ เตียง  งบประมาณ  ๔๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท