บัญชียาและแผนการจัดซื้อ

รายการ Download
ปีงบประมาณ 2561 - บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2561
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2561
ปีงบประมาณ 2562 - บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2562
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2562
ปีงบประมาณ 2563 - บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2563
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2563