บัญชียาและแผนการจัดซื้อ

รายการ Download
ปีงบประมาณ 2561 - บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2561
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2561
ปีงบประมาณ 2562 - บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2562
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2562
ปีงบประมาณ 2563 - บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2563
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2563
ปีงบประมาณ 2564 - บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชีจัดซื้อยาร่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชียาจิตเวช ปี 2564
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2564
- บัญชียาโรคเรื้อรัง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564
- รายการยาสำรองร่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
ปีงบประมาณ 2565 - แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลปากพนัง
- แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลปากพนัง