รายการ
ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาสถานบริการปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง ปีงบประมาณ 2565
- บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาจิตเวช ปี 2565
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2565
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2565
ปีงบประมาณ 2564
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชีจัดซื้อยาร่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชียาจิตเวช ปี 2564
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2564
- บัญชียาโรคเรื้อรัง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564
- รายการยาสำรองร่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
ปีงบประมาณ 2563
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2563
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2563
บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2563
ปีงบประมาณ 2562
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2562
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2562
ปีงบประมาณ 2561
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2561
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2561