รายการ
ปีงบประมาณ 2567
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2567
แผนจัดซื้อยาปีงบประมาณ ปี 2567
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2567
บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง ปี 2567
บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2567
บัญชียาจิตเวช ประจำปี 2567
บัญชียาแพทย์เฉพาะทาง(Specialist) โรงพยาบาลปากพนัง ปี 2567
บัญชียา Service Plan สาขาโรคหัวใจ โรคพยาบาลปากพนัง ปี 2567
บัญชียาช่วยชีวิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง 5 รายการ
บัญชี ยาสมุนไพร โรงพยาบาลปากพนัง ปีงบประมาณ 2567
บัญชี ยาสมุนไพร รพ.สต.เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง ปีงบประมาณ 2567
บัญชียาสมุนไพรที่ทดแทนรายการยาแผนปัจจุบัน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
แผนความต้องการวัสดุสำนักงาน/อื่นๆ ปี 2567
แผนความต้องการวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/อื่นๆ ปี 2567
แผนความต้องการครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2567
แผนความต้องการวัสดุคอมพิวเตอร์ 2567
แผนการใช้เงินบำรุง ปี 2567
แผนการใช้เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ปี 2567
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567
แผนพัฒนาบุคลากร ตาม service plan ปี 2567
ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2566
- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลปากพนัง 2566
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2566
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2566
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2566
- บัญชียาจิตเวช ประจำปี 2566
- บัญชียาสมุนไพร ประจำปี 2566
- บัญชียาหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพ อ.ปากพนัง ประจำปี 2566
- บัญชียา รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพ อ.ปากพนัง ประจำปี 2566
- บัญชียา services plan สาขาโรคหัวใจ ประจำปี 2566
- บัญชียา คลังยาย่อย หน่วยงานต่างๆ
- รายงานการตรวจสอบเวชภัณฑ์คงคลัง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566
- รายงานการตรวจสอบเวชภัณฑ์คงคลัง เวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2566
- รายงาน Medication Safety ปีงบประมาณ 2565 และไตรมาสที่ 1/2566
- บัญชียาช่วยชีวิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง
- บัญชียาความเสี่ยงสูงหน่วยงานต่างๆ
- บัญชียาแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลปากพนัง
ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2565
- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาสถานบริการปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง ปีงบประมาณ 2565
- บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาจิตเวช ปี 2565
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2565
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2565
ปีงบประมาณ 2564
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชีจัดซื้อยาร่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชียาจิตเวช ปี 2564
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2564
- บัญชียาโรคเรื้อรัง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564
- รายการยาสำรองร่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
ปีงบประมาณ 2563
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2563
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2563
บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2563
ปีงบประมาณ 2562
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2562
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2562
ปีงบประมาณ 2561
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2561
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2561