รายการ
ปีงบประมาณ 2567
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2567
แผนจัดซื้อยาปีงบประมาณ ปี 2567
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2567
บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง ปี 2567
แผนความต้องการวัสดุสำนักงาน/อื่นๆ ปี 2567
แผนความต้องการวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว/อื่นๆ ปี 2567
แผนความต้องการครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2567
แผนความต้องการวัสดุคอมพิวเตอร์ 2567
แผนการใช้เงินบำรุง ปี 2567
แผนการใช้เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ปี 2567
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567
แผนพัฒนาบุคลากร ตาม service plan ปี 2567
ปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2566
- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลปากพนัง 2566
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2566
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2566
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2566
- บัญชียาจิตเวช ประจำปี 2566
- บัญชียาสมุนไพร ประจำปี 2566
- บัญชียาหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพ อ.ปากพนัง ประจำปี 2566
- บัญชียา รพ.สต. เครือข่ายสุขภาพ อ.ปากพนัง ประจำปี 2566
- บัญชียา services plan สาขาโรคหัวใจ ประจำปี 2566
- บัญชียา คลังยาย่อย หน่วยงานต่างๆ
- รายงานการตรวจสอบเวชภัณฑ์คงคลัง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2566
- รายงานการตรวจสอบเวชภัณฑ์คงคลัง เวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2566
- รายงาน Medication Safety ปีงบประมาณ 2565 และไตรมาสที่ 1/2566
- บัญชียาช่วยชีวิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง
- บัญชียาความเสี่ยงสูงหน่วยงานต่างๆ
- บัญชียาแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลปากพนัง
ปีงบประมาณ 2565
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2565
- แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาสถานบริการปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง ปีงบประมาณ 2565
- บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2565
- บัญชียาจิตเวช ปี 2565
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2565
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2565
ปีงบประมาณ 2564
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2564
- บัญชีจัดซื้อยาร่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชียาจิตเวช ปี 2564
- บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2564
- บัญชียาโรคเรื้อรัง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
- บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564
- รายการยาสำรองร่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564
ปีงบประมาณ 2563
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2563
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2563
บัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลปากพนัง 2563
ปีงบประมาณ 2562
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2562
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2562
ปีงบประมาณ 2561
- บัญชียาโรงพยาบาลปากพนัง 2561
- แผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลปากพนัง 2561