- PDPA @MOPH
- การรักษาความมั่นคงความปลอดภัย ด้านสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข
- มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
- หมอพร้อม Digital ID
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ปากพนัง
แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลปากพนัง
ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ.2566
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ.2566
ประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ศทส. ที่ สธ.0212/ว 410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
มีประกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ. 0212/ว 11424 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม และที่ สธ. 0212/ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
- มีประกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ. 0212/ว 11424 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
- มีประกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ. 0212/ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565