- PDPA @MOPH
- การรักษาความมั่นคงความปลอดภัย ด้านสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข
- มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
- หมอพร้อม Digital ID
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ปากพนัง
แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลปากพนัง
ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ.2566
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ.2566