แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลปากพนัง
ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ.2566
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลปากพนัง พ.ศ.2566