: ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)
คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 2563
EB 1     หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
             - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/หรือพิจารณาสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
EB 2     หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
             - กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพนัง
EB 3     หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
             - หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
             - โครงการจัดซื้อต่ำกว่า 5000
EB 4    หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
             - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/หรือพิจารณาสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดหาในรอบเดือน
EB 5    หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
             - แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - บันทึกข้อความ ขออนุม้ตินำสรุปผลการดำเนินโครงการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
             - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
             - โครงการ
             - รายงานการประชุม/โครงการ
             - ภาพถ่ายกิจกรรม
EB 6    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
             - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
             - โครงการ
             - รายงานการประชุม/โครงการ
             - แผนงาน
             - ภาพถ่ายกิจกรรม
             - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 7    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
             - บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
             - โครงการ
             - รายงานการประชุม/โครงการ
             - ภาพถ่ายกิจกรรม
             - หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการต้นแบบเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่สุขภาพดีวิถีปากพนัง พชต.บวร.ร สร้างสุข @บางตะพง ปีงบประมาณ 2563
             - รายงานสรุป โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่สุขภาพดีวิถีปากพนัง ปีงบประมาณ 2563 พชต.บวร.ร สร้างสุข @บางตะพง
EB 8    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             -บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             -กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             -รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่แพร่ข้อมูล
             -แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
     บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล
     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
     - ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
             -ผู้บริหารหน่วยงาน
             - นโยบายของผู้บริหาร
             - โครงสร้างหน่วยงาน
             - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
             - ยุทธศาสตร์
             - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
             - ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
             - ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
             - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (moph code of conduct)
        - นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
        - หลักเกณฑ์ขั้นตอนการการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
        - รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ6เดือน
     - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
             - แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างประจำปีที่ผ่านมา
             - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
             - ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
             - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
             - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
          - มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
          - มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
EB 10    หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
             - บันทึกข้อความขออนุมิติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
             - แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 11    หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
             - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/หรือพิจารณาสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
             - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562โรงพยาบาลปากพนัง
EB 12    หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
             - บันทึกข้อความการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี2563
             - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
             - แบบรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พศ2563
EB 13    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
             - แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
             - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
EB 14    หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
             -บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
             -ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบที่ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
             -บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
             - ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
EB 15    หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
             - บันทึกข้อความ /ประกาศ และขออนุญาตเผยแพราบนเว็บไซต์
             - แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - ประกาศ เจตจำนงค์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2563
             - บันทึกข้อความการให้และการรับของขวัญ ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
EB 16    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - คำสังผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
             - หลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียน
             - คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
             - แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลปากพนัง
             - บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ6เดือน
EB 17    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
             - บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 18    หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
             - รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด อาคารสถานที่
             - ขออนุญาตเผยแพร่ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
             - ขออนุมัติจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด อาคารสถานที่
EB 19    หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
             - หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
EB 20    หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
             - บันทึกข้อความ การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนประจำปี 2563
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
             - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากพนัง ประจำปีงบประมาณ 2563
EB 21    หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
             -บันทึกข้อความ การรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 และขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์
             -แจ้งมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
             -ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไกล ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
             -แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
             -แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22    หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
             - บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านการทุจริต เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลคุณธรรม
             - บันทึกข้อความ เชิญประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านการทุจริต เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลคุณธรรม
             -แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
             -บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำเสนอรายงานสรุปการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านการทุจริต เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลคุณธรรม เผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาล
             - บันทึกข้อความ รายงานสรุปการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านการทุจริต เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลคุณธรรม
             -แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB 23    หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
             - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/หรือพิจารณาสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
             - โครงงาน/กิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลปากพนัง ปีงบประมาณ 2563
EB 24    หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
             - แผนปฎิบัการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตนและประพฤติมิชอบ
             - รายงานผลกการจัดกิจกรรม "อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
             -รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
EB 25    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
             - บันทึกข้อความพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
             - กรอบแนวทางการตรวจสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
             - หลักฐานการประชุมชี้แจง
             - หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
             - บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
             - ประกาศ กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
             - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 26    หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
             - ขั้นตอนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
             - มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
             - บันทึกข้อความพิจารณาดำเนินการ และขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์