ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
<<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>