ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ พพร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     << ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>