ระบบยาไฟล์
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล_2561-2565 Link
- sar 2-6 ระบบการจัดการด้านยา 2564 Link
- serviceprofile กลุ่มงานเภสัชกรรม 2564 Link
- คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบยาLink
- ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน Link
- รายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Link
- แนวทางการบริหารยาฉีด โรงพยาบาลปากพนัง Link
- ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Link
- ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Link
- นโยบายความปลอดภัยด้านยา Link
- รายงานสรุปโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Link
ระบบควบคุมภายในกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563
      - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link
      - ควบคุมภายใน งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน Link
      - ควบคุมภายใน งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก Link
      - ควบคุมภายใน งานเภสัช บริหารเวชภัณฑ์ การจัดซื้อ Link
      - ควบคุมภายใน งานเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชฯ Link
      - ควบคุมภายใน การเบิกจ่ายยาเสพติด กลุ่มงานเภสัชกรรม Link
      - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ Link
- การดูแลยาเดิม (medication reconciliation) Link
- การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน Link
- การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาห้องยานอก Link
- การพัฒนาระบบการติดตามการใช้ยา Wafarin สำหรับผู้ป่วยนอก Link
- รายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Link
- รายการยาสำรองหน่วยเบิก ยาฉุกเฉิน ยารถ Refer Link
รายงานการประชุมเตรียมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปี 2564 และการดำเนินงานโครงการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เขต 11 รู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง และภาพถ่ายกิจกรรม Link
บัญชีคู่ยา อันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction) เครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2564 Link
บัญชียากันแสงและการเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลปากพนัง ปีงบประมาณ 2564 Link
การคำนวณขนาดยาเด็กที่มีใช้ในโรงพยาบาลปากพนังประจำปี 2564 Link
บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค Link
บัญชีจัดซื้อยาร่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564 Link
บัญชียาจิตเวช ปี 2564 Link
บัญชียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2564 Link
บัญชียาโรคเรื้อรัง จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564 Link
บัญชีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564 Link
รายการยาสำรองร่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี 2564 Link
รายการยาและเวชภัณฑ์ในตู้ลิ้นชักห้องฉุกเฉิน รพ.สต.และกรอบบัญชียาในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนังLink
แนวทางการให้บริการผู้ป่วยสงสัยวัณโรคปอดรายใหม่ โรงพยาบาลปากพนัง Link
บัญชีคู่ยา ชื่อพ้อง มองคล้าย (LASA DRUG) ที่พบบ่อยในโรงพยาบาลปากพนัง 20 อันดับ Link
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Link
คำสั่งต่างๆ ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2564 Link