ระบบยาไฟล์
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล_2561-2565 Link
- sar 2-6 ระบบการจัดการด้านยา 2563 Link
- serviceprofile กลุ่มงานเภสัชกรรม 2563 Link
- คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบยาLink
- ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน Link
- รายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Link
- แนวทางการบริหารยาฉีด โรงพยาบาลปากพนัง Link
- ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Link
- ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Link
- นโยบายความปลอดภัยด้านยา Link
- รายงานสรุปโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Link
ระบบควบคุมภายในกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563
      - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link
      - ควบคุมภายใน งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน Link
      - ควบคุมภายใน งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก Link
      - ควบคุมภายใน งานเภสัช บริหารเวชภัณฑ์ การจัดซื้อ Link
      - ควบคุมภายใน งานเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชฯ Link
      - ควบคุมภายใน การเบิกจ่ายยาเสพติด กลุ่มงานเภสัชกรรม Link
      - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ Link
- การดูแลยาเดิม (medication reconciliation) Link
- การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน Link
- การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาห้องยานอก Link
- การพัฒนาระบบการติดตามการใช้ยา Wafarin สำหรับผู้ป่วยนอก Link
- รายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Link
- รายการยาสำรองหน่วยเบิก ยาฉุกเฉิน ยารถ Refer Link
รายงานการประชุมเตรียมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประจำปี 2564 และการดำเนินงานโครงการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เขต 11 รู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง และภาพถ่ายกิจกรรม Link
บัญชีคู่ยา อันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction) เครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2564 Link
บัญชียากันแสงและการเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลปากพนัง ปีงบประมาณ 2564 Link