รายการ Download
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประกาศนโยบายความปลอดภัยด้านยา และแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประจำปีงบประมาณ 2563 - แผนการใช้เงิน OT ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 63
- แผนครุภัณฑ์ห้องยา 63
- แผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานเภสัช 63
- แผนงานคบสปี63ปากพนัง
- แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปากพนังปี 2563
- แผนพัฒนาบุคลากรตามservice plan