ระบบยาไฟล์
- มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล_2561-2565 Link
- sar 2-6 ระบบการจัดการด้านยา Link
- serviceprofile กลุ่มงานเภสัชกรรม 62 Link
- ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก Link
- ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน Link
- รายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Link
- แนวทางการบริหารยาฉีด โรงพยาบาลปากพนัง Link
- ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Link
- ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัยด้านยา เครือข่ายสุขภาพอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Link
นโยบายความปลอดภัยด้านยา Link