หนังสือรับรองเงินเดือน 1. หนังสือรับรองเงินเดือน
.
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ฉ.11 2. บัญชีรายชื่อหน่วยบริการ จ.นครศรีฯ
3. ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11
ค่าตอบแทนนอกเวลราชการ 4. บันทึกขออนุมัติขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาเพิ่มเติมจากเวรปกติ
5. ตัวอย่างใบแลกเวร ใบแทนเวร
ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 6. บันทึกขอรับเงินค่าตอบแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ
.
โครงการ 7. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดโครงการ
8. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
9. ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร
.
เงินบริจาค 10. หนังสือรับรองการบริจาคเงิน
11. หนังสือรับรองการบริจาคทรัพย์สิน
.
สวัสดิการข้าราชการ 12. แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
13. แบบฟอร์มค่าเล่าเรียน
.
ใบสำคัญ 14. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
15. ใบสำคัญรับเงิน
16. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
.
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 17. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
18. แบบฟอร์มรายงานเดินทาง (แบบ ๘๗0๘)
19. รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ
.
ยืมเงินบำรุง 20. บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
21. สัญญายืมเงิน (แบบ ๘๕00)