สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- ตุลาคม 2566
- พฤศจิกายน 2566
- ธันวาคม 2566
- มกราคม 2567
- กุมภาพันธ์ 2567
- มีนาคม 2567
- เมษายน 2567
- พฤษภาคม 2567
- มิถุนายน 2567
- กรกฎาคม 2567
- สิงหาคม 2567
- กันยายน 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- ตุลาคม 2565
- พฤศจิกายน 2565
- ธันวาคม 2565
- มกราคม 2566
- กุมภาพันธ์ 2566
- มีนาคม 2566
- เมษายน 2566
- พฤษภาคม 2566
- มิถุนายน 2566
- กรกฎาคม 2566
- สิงหาคม 2566
- กันยายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- ตุลาคม 2564
- พฤศจิกายน 2564
- ธันวาคม 2564
- มกราคม 2565
- กุมภาพันธ์ 2565
- มีนาคม 2565
- เมษายน 2565
- พฤษภาคม 2565
- มิถุนายน 2565
- กรกฎาคม 2565
- สิงหาคม 2565
- กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- ตุลาคม 2563
- พฤศจิกายน 2563
- ธันวาคม 2563
- มกราคม 2564
- กุมภาพันธ์ 2564
- มีนาคม 2564
- เมษายน 2564
- พฤษภาคม 2564
- มิถุนายน 2564
- กรกฎาคม 2564
- สิงหาคม 2564
- กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- ตุลาคม 2562
- พฤศจิกายน 2562
- ธันวาคม 2562
- มกราคม 2563
- กุมภาพันธ์ 2563
- มีนาคม 2563
- เมษายน 2563
- พฤษภาคม 2563
- มิถุนายน 2563
- กรกฎาคม 2563
- สิงหาคม 2563
- กันยายน 2563