ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)  <<รายละเอียดดังต่อไปนี้>>