เอกสารให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคไต และประชาชนทั่วไป
แผ่นพับโรคต่างๆ
อาหารและโภชนาการสำหรับปอดอุดกั้นเรื้อรัง  (COPD)
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานอาหาร