ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปากพนัง
1.  สร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมแล้ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  (prevention and promotion  ,P&P)
2. พัฒนาศักยภาพการบริการตาม  Service plan  (Service Excellence)
3.  พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร ตาม Service plan  (People  Excellence)
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย (Governance Excellence)