ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลปากพนัง
  –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  –  ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  –  รายละเอียดประกอบการติดตั้ง 
   – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   – เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)