ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography)
  –  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  แบบ บก.06
  –  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
  –  ร่างประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography) 
  –  ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography)