ประกาศโรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8708/41 จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลปากพนัง (ส่วนที่เหลือ)
  –  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8708/41 จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลปากพนัง (ส่วนที่เหลือ)
  –  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ตามแบบเลขที่ 8708/41 จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลปากพนัง (ส่วนที่เหลือ)
  –  รายการประกอบแบบอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น และสรุปรายละเอียด อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ แบบเลขที่ 8708/41 
  –  แบบ บก.01 , สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.6 , ปร.5 , ปร.4 
  –  แบบแปลน 8708/41