ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า
  –  ดังรายละเอียดต่อไปนี้