ประกาศ  โรงพยาบาลปากพนัง
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ จำนวน 1 ห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564
  –   ดังรายละเอียดต่อไปนี้